Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2012

tomanek
something about the bomb
Reposted fromdeletedd deletedd viapijak pijak
tomanek
2674 f5f4
Reposted fromflaus flaus viapijak pijak
tomanek
mathematical
Reposted fromdeletedd deletedd viapijak pijak
tomanek
1363 da5c
Reposted fromverdantforce verdantforce viapijak pijak
tomanek
5184 27c7
Bath mat turns red when wet. 
tomanek
1736 d3d6
Bone cancer
Reposted fromP4tych P4tych viapijak pijak

April 01 2012

tomanek
Reposted fromweizenchiller weizenchiller viapijak pijak
tomanek
4144 fee0
Reposted fromwildfox wildfox viapijak pijak
tomanek
9932 8ae0
Reposted fromnietaknie nietaknie viapijak pijak
9822 5521

A BANANA SLIPPING ON A PERSON

Reposted fromchinaski chinaski viapijak pijak
tomanek
Reposted fromffalt ffalt viapijak pijak
tomanek
8667 9dc1
Reposted frommollydaggers mollydaggers viapijak pijak
tomanek
9957 777c
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viapijak pijak
tomanek
4313 ec7b
Reposted fromrtfm rtfm viapijak pijak
tomanek
8942 abe3
Reposted fromfuckfucking fuckfucking viapijak pijak
tomanek
fitting leggings
Reposted fromwaka waka viapijak pijak
tomanek
7203 ad2e

samdraws:

Now with colour!

‘Doctor Who’ is sort of the opposite of ‘Scooby Doo’- everyone thinks that nothing’s up, but it’s always actually aliens.

…Also instead of a bunch of teenagers, it’s just this one really old guy.

Man, just for once I want the Doctor Who villain-of-the-week to end up being a guy in a suit trying to to scare people away from buried treasure, or attract customers to his amusement park or something

Reposted fromlmn lmn viapijak pijak
tomanek
Image
Image
    Image
Reposted fromslepa slepa viapijak pijak

February 16 2012

tomanek
Bądź dobrej myśli, bo po co być złej.
Stanisław Lem - Z listu do Sławomira Mrożka
tomanek
Ze straszliwie pustego Krakowa wysłałem Ci kartkę. Tonął w błocie i w mojej paskudnej nostalgii, żeby już nie powtarzać w nieskończoność słowa "tęsknota". Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy kinie, tęsknię z Pragi na Kępę, z łóżka w którym leżę - do Spatifu, w którym popijasz z Miniem, na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, też potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twojego... Ale jak nazwać to, co odczuwam w Warszawie, kiedy Ty jesteś w Londynie? Też - tęsknotą? Oj, ubożuchny jest ten słowniczek, który mamy do dyspozycji.
— Przybora do Osieckiej, 16.03.1965r.
Reposted fromanyonesghost anyonesghost viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl